Gratis verzending binnen België vanaf €150

PRIVACYBELEID

Versie: 11/02/2022

 

Waarom dit document?

LM CERAMICS hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Belgische en Europese wetgeving (de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Met deze Privacyverklaring wil LM CERAMICS u in alle transparantie informeren over de handelingen die we uitvoeren bij de verwerking van persoonsgegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website, verleent u uw toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door LM CERAMICS.

LM CERAMICS houdt zich het recht voor om te allen tijde dit privacybeleid te wijzigen.

 

Informatieve gegevens:

LM CERAMICS, gevestigd aan Koestraat 30A 3460 Assent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

LM CERAMICS
www.lmceramics.be
info@lmceramics.be
BTW-nummer: BE0736776861

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

LM CERAMICS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, bedrijfsgegevens)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lmceramics.be


Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt of verwerkt?

Het verzamelen, structureren en verwerken van persoonsgegevens draagt bij tot het correct functioneren van de website. De verwerking gebeurt uitsluitend voor welbepaalde doeleinden:

 

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening
 • Administratieve en boekhoudkundige verwerking (bv. facturatie)
 • Bij een bezoek aan de website van LM CERAMICS worden eventueel gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Je verklaart je uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensinzameling. LM CERAMICS verklaart dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. LM CERAMICS stelt alles in het werk om toegang tot persoonsgegevens af te schermen zodoende ongeoorloofde toegang en/of gebruik te vermijden.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Contacteren in het kader van de te verlenen dienst
 • Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten
 • LM Ceramics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en behoeften.
 • LM Ceramics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of BTW-aangifte.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

LM CERAMICS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. LM CERAMICS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien u vragen heeft over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, gelieve contact op te nemen via info@lmceramics.be

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

LM CERAMICS verwerkt jouw persoonsgegevens altijd conform de omschreven en gerechtvaardige doeleinde van dit privacybeleid. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Overige informatieverwerking – cookies

LM Ceramics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LM Ceramics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Recht op inzage van uw persoonsgegevens
Na identificatie als Gebruiker, heb je het recht om na te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken. Indien we jouw gegevens verwerken, heb je het recht op inzage hiervan. Je dient hiervoor een verzoek of aanvraag voor inzage in via aangetekende zending (met vermelding van uw zending) waarop LM CERAMICS binnen een redelijke termijn tegemoet komt aan jouw vraag.

 

Recht op aanpassing van uw persoonsgegevens
Onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Oefen jouw recht op verbetering uit door een aanvullende verklaring te verstrekken aan LM CERAMICS. LM CERAMICS zal binnen een redelijke termijn hieraan gevolg geven na ontvangst van de aanvullende verklaring.

 

Recht om uw persoonsgegevens te verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen of verwijderen. Je kan slechts in de hiernavolgende gevallen beroep doen op dit recht om vergeten te worden:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en wanneer de verwerking van minder belang is dan de  gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

LM CERAMICS beoordeelt in eer en geweten de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Als geïdentificeerde Gebruiker heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • In geval van betwisting is een beperking op de verwerking van persoonsgegevens mogelijk en dat zolang LM CERAMICS nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens
 • Wanneer LM CERAMICS de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die LM CERAMICS nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen (zie recht om vergeten te worden)

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. LM CERAMICS stopt dan tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aantonen die belangrijker zijn dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal LM CERAMICS hieraan binnen redelijke termijn gevolg geven na het ontvangen van de aanvraag via een aangetekende zending (mits vermelding van reden van zending).

Recht op gegevensoverdracht
Als Gebruiker heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. LM CERAMICS zal hieraan gevolg geven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Deze aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Na ontvangst van een aangetekende aanvraag zal LM CERAMICS hieraan binnen een redelijke termijn gevolg aan geven. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door LM CERAMICS.

Vragen

Als u een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van uw gegevens door LM Ceramics, kunt u een e-mail sturen naar info@lmceramics.be.