Gratis verzending binnen België vanaf €150

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

  • Lisa-Marie Schodts, eenmanszaak, (handelend onder de commerciële naam: LM Ceramics), met zetel te Koestraat 30A, 3460 Assent, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0736.776.861.

 

E-mailadres: info@lmceramics.be

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)              Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)              Dienst(en): Aangeboden workshops, lessen en open atelier

(3)              Dienstverlener: Lisa-Marie Schodts in naam en voor rekening van LM Ceramics

(4)              Cliënt: De ondernemer, rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst afsluit met LM Ceramics en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5)              Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(6)              Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst

(7)              Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen

(8)              Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(9)              Website: www.lmceramics.be 

 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen LM Ceramics en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. LM Ceramics behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan onderhavige algemene voorwaarden zonder dat deze invloed zullen hebben op bestaande overeenkomsten.

2.2 De algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de Cliënt. Elke bestelling van de overeengekomen Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Cliënt en de afstand zich op zijn/haar eigen algemene voorwaarden te beroepen.

 

Artikel 3. Verbintenissen

3.1 LM Ceramics is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of diensten verlenen.

3.2 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij LM Ceramics stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

3.3 Wij mogen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onze Diensten ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen indien jij jouw betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of jouw verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

 

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1 LM Ceramics zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

 

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 7 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

5.2 Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.

 

Artikel 6. Aanbod en bestelling

6.1 Om een bestelling te plaatsen kiest de Cliënt het (de) product(en) die hij/zij wenst te bestellen door op onze Website te surfen of per e-mail, hij/zij vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit.

6.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als we toch merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.

6.3 Nadat wij vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling hebben ontvangen, ontvangt de Cliënt per e-mail een samenvatting van de bestelling. In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs, de voorliggende Algemene Voorwaarden of een link naar de Algemene Voorwaarden.

6.4 Wij behouden ons het recht voor de bestelling van de Cliënt op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de Cliënt gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

6.5 LM Ceramics is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit steeds uitdrukkelijk in ons aanbod. Het aanbod bevat steeds een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De product- of dienstomschrijving is steeds voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.

6.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verboden zijn zoals: de prijs  (incl. BTW), de eventuele kosten van verzending, etc.

 

Artikel 7. Prijs- en betalingsvoorwaarden voor Diensten

7.1 LM Ceramics zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven.

7.2 Wanneer de Cliënt één of meerdere van volgende diensten aankoopt: workshop, initiatieles, lessenreeks, privéles of een beurenkaart open atelier en m.a.w. de Offerte aanvaardt, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige prijs, tenzij anders overeengekomen. Indien de lessenreeks voortijdig eindigt of de beurtenkaart binnen vooropgestelde termijn niet werd opgebruikt, geeft dit geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie.

7.3 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. Jij kan de geldende tarieven ten allen tijde opvragen bij ons met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 78,50 EUR (exclusief BTW).

7.4 Wij kunnen niet aan onze Offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

7.5  LM Ceramics verbindt zich ertoe de Cliënt voorafgaandelijk in te lichten indien enige wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen met zich meebrengt.

7.6 Op het ogenblik dat de Cliënt zich inschrijft voor een workshop , lessenreeks,…  (kortom een aangeboden Dienst) dient hij/zij de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Na inschrijving ontvangt de Cliënt een orderbevestiging.

 

Artikel 8. Prijs- en betalingsvoorwaarden producten

8.1 De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen. Alle prijzen zijn per stuk of per set, tenzij anders aangegeven. Dit staat steeds duidelijk vermeld bij de productomschrijving/informatie.

8.2 Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering, zal automatisch ten laste van de Cliënt worden gelegd.

8.3 Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde producten.

8.4 De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

8.5 LM Ceramics houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren, indien nodig (materiaal afhankelijk van schommelingen op de markt). Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

8.6 Wij kunnen niet aan onze prijzen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de prijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

 

Artikel 9. Levering

9.1 Wij trachten zo snel als mogelijk uw bestelling te verzenden. Bij bestellingen van maatwerk of gepersonaliseerde producten zullen wij bij het product of per email een indicatie geven wanneer het bestelde product klaar zal zijn en verzonden zal worden. De leveringstermijnen die door ons werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden ons niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de Cliënt.

9.2 De bestelling zal slechts aan de Cliënt worden geleverd of zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling. De overdracht van de eigendom en de risico’s heeft plaats op het ogenblik der integrale betaling van de bestelling. De Cliënt wordt er bijgevolg van in kennis gesteld dat hij als enige de risico’s draagt die aan de levering verbonden zijn.

9.3 Wij bieden volgende leveringsopties aan:

– Verzending zonder garantie voor verlies en schade

– Verzending met garantie voor verlies en schade door Bpost of de gekozen koerierdienst. De Cliënt is hier zelf verantwoordelijk voor het vervullen van de voorwaarden voor een terugbetaling in geval van schade of verlies (inclusief de termijnen waarbinnen een claim dient te worden overgemaakt). Wij kunnen de Cliënt enkel terugbetalen indien wij als verzender zelf het bedrag ontvangen hebben van Bpost of koerierdienst.

– Afhalen in ons Atelier binnen de 30 dagen nadat door ons werd aangegeven dat de bestelling klaar is, en dit op de vooropgestelde  afhaalmomenten zoals aangegeven bij plaatsing van de bestelling. Echter, indien de bestelling geplaatst werd op de dag van een ophaalmoment zelf, zal de bestelling pas klaarstaan op het eerst volgend afhaalmoment. Indien de bestelling niet binnen deze termijn werd afgehaald, zal u via email worden gecontacteerd voor verzending van uw bestelling en krijgt u 7 kalenderdagen de tijd om deze verzendkosten te betalen. Indien u niet tijdig reageert of deze verzendkosten betaalt zullen wij uw bestelling niet in bewaring houden en heeft u geen recht op enige schadevergoeding.

9.4 De kosten voor verzendingen zullen per bestelling worden aangegeven.

9.5 Verzending is enkel mogelijk in België en Nederland.

9.6 Na een Dienst (workshop/initiatieles/…) zullen wij aangeven wanneer het gemaakte product mag worden afgehaald of indien gewenst kan jij als Cliënt kiezen voor de optie verzending. Zie artikel 9.3 voor deze modaliteiten.

 

Artikel 10. Productfoto’s en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen en productfoto’s bieden een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Alle productfoto’s zijn illustratief bedoeld en voldoende gedetailleerd weergegeven. Alle informatie, specificaties en gegevens over de producten zijn steeds indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren en afmetingen kunnen (licht) afwijken van de productfoto’s omdat het handgemaakte producten betreft. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren en afmetingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 11. Garantie

11.1. Wettelijke garantie voor alle Cliënten

In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek, zijn wij ertoe gehouden de producten te vrijwaren tegen de verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Cliënt, indien hij het gebrek had gekend, de producten niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de Cliënt binnen een korte termijn op te treden, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek. De Cliënt zal de keuze hebben om ofwel het door een verborgen gebrek aangetaste product terug te geven tegen integrale terugbetaling van de prijs, ofwel het product behouden mits gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.

Wij zijn er niet toe gehouden de producten te vrijwaren tegen de zichtbare gebreken die de klant heeft waargenomen of had kunnen waarnemen op het ogenblik van de verkoop. De verkoper is er enkel toe gehouden de klant te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij zelf op de hoogte was op het ogenblik van de verkoop en die hij niet aan de Cliënt gemeld heeft.

Enkel de bestelbon gelden voor de Cliënt als garantiecertificaat ten aanzien van LM Ceramics.

11.2 Bijkomende wettelijke garantie voor Cliënten die de hoedanigheid van consument hebben

In overeenstemming met artikel 1694quater van het Burgerlijk Wetboek beschikt de Cliënt die de hoedanigheid van Consument heeft over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering.

Deze garantie bestaat uit de, voor de Consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten.

Echter, indien de herstelling of de vervanging voor ons onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de Consument zou teweegbrengen, kan door ons een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de Consument worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte producten door de Consument.

De Consument is ertoe gehouden ons op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.

Enkel de bestelbon gelden voor de Consument als garantiecertificaat ten aanzien van ons. De garantietermijn begint te lopen op de datum die op de bestelbon werd vermeld.

Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van ons.

In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat ter herstelling werd ingeleverd, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de verkoopprijs van het product.

 

Artikel 12. Bijzondere bepalingen Workshop

12.1. Bij aankoop van een workshop werd de datum reeds meegegeven in de Offerte.

12.2 De Cliënt kan een aangekochte workshop enkel annuleren tot 3 weken voor de geplande workshop. In dit geval zal LM Ceramics de prijs van de workshop terugbetalen aan de Cliënt, echter zal er een administratieve kost van 35 EUR in rekening worden gebracht. In het geval van annuleringen binnen de 3 weken voor de start voor de workshop zal de prijs van de workshop niet worden terugbetaald.

12.3. Indien de Cliënt de Workshop niet kan bijwonen kan hij/zij tot 72 uren voor de start van de geplande workshop zich laten vervangen door een derde, dit dient per e-mail aan LM Ceramics te worden gecommuniceerd. In dit geval zal LM Ceramics de prijs van de workshop terugbetalen aan de Cliënt, echter zal er een administratieve kost van 40 EUR in rekening worden gebracht. De Cliënt zal van dit recht enkel gebruik kunnen maken van zodra deze derde zijn/haar inschrijving heeft bevestigd door de betaling van de prijs van de workshop en dit minstens tot 24u voor de start van de geplande workshop.

12.4. De resultaten bekomen uit de Workshop worden beoordeeld door LM Ceramics alvorens ze toegelaten worden voor het bakproces. Bij gebreken (barsten, luchtbellen,…) kunnen resultaten van de Cliënt geweigerd worden.

 

Artikel 13. Bijzondere bepalingen Lessen (initiatieles of reeks)

13.1 De Cliënt maakt kennis met de duidelijk gecommuniceerde data betreft lessen alvorens in te schrijven.

13.2 Indien de Cliënt niet kan deelnemen aan een les of sessie wegens ziekte of overmacht, wordt verwacht dat hij/zij dit spoedig meedeelt aan LM Ceramics maar geeft dit geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie.

13.3 De Cliënt kan een aangekochte les of reeks enkel annuleren tot 4 weken voor de geplande start. In dit geval zal LM Ceramics de prijs van de les of reeks terugbetalen aan de Cliënt, echter zal er een administratieve kost van 35 EUR in rekening worden gebracht. In het geval van annuleringen binnen de 3 weken voor de start zal de prijs niet worden terugbetaald.

13.4 Lessen zullen enkel mogelijk zijn bij inschrijving van minimum aantal deelnemers nl. vier. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, kan LM Ceramics beslissen de lessenreeks te verplaatsen of te annuleren.

13.5 De resultaten bekomen uit de lessen worden beoordeeld door LM Ceramics alvorens ze toegelaten worden voor het bakproces. Bij gebreken (barsten, luchtbellen,…) kunnen resultaten van de Cliënt geweigerd worden.

13.6 Indien de Cliënt – zonder voorafgaande verwittiging – te laat komt op een sessie, wordt de duur van de sessie niet verlegd.

13.7 De Cliënt bewaart de bekomen resultaten uit de sessies van een lessenreeks in zijn/haar toegewezen box in het atelier. LM Ceramics kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gebreken/diefstal van de resultaten en inhoud van deze box.

 

Artikel 14. Bijzondere bepalingen Privéles

14.1 Bij aankoop van één of meerdere Privélessen zullen alle sessies (ook éénmalige) worden vastgelegd in samenspraak met de Cliënt.

14.2 Indien de Cliënt niet kan deelnemen aan een sessie wegens ziekte of overmacht, wordt verwacht dat hij/zij dit spoedig meedeelt aan LM Ceramics. De Cliënt kan een aangekochte les enkel annuleren of verzetten tot 1 week voor de geplande les.

 

Artikel 15. Bijzondere bepalingen Open atelier

15.1 De Cliënt verklaart ervaring te hebben met keramiek, zelfstandig te kunnen werken in het atelier en volgde recent (<6 maanden) een Dienst bij LM Ceramics.

15.2 Het gebruik van eigen grondstoffen/materialen door de Cliënt in het atelier van LM Ceramics zal worden ontzegd.

15.3 De aangeboden dienst Open atelier omvat geen bakservice. Indien de Cliënt zijn/haar resultaten wenst te laten verwerken in het atelier van LM Ceramics, dan zal de Cliënt de nodige bijkomende kosten aan de vooropgestelde prijs van LM Ceramics dienen te vergoeden.

15.4 Bekomen resultaten buiten het atelier van LM Ceramics zullen niet worden verwerkt.

15.5 De Cliënt verklaart om zorg te dragen voor al het materiaal/apparatuur dat ter beschikking zal worden gesteld en kan aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade hiervan.

15.6 In geval van schade aan resultaten of een onbeschikbaarheid van apparatuur/materiaal/grondstof om welke reden dan ook kan LM Ceramics in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

15.7 De Cliënt dient alle beuren Open atelier op te gebruiken binnen de vooropgestelde termijn nl. 5/10 beurten is dit 6 maanden en voor 20 beurten is dit 9 maanden. Indien de beurtenkaart binnen de vooropgestelde termijn niet werd opgebruikt, geeft dit geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie.

15.8 Indien de Cliënt niet kan deelnemen aan zijn/haar sessie Open Atelier wegens ziekte of overmacht, wordt verwacht dat hij/zij dit spoedig meedeelt aan LM Ceramics. De Cliënt kan een aangekochte sessie enkel annuleren of verzetten tot 3 dagen voor de geplande sessie.

 

Artikel 16. Duur en beëindiging van de overeenkomst

16.1 De overeenkomst tussen LM Ceramics en de Cliënt is van bepaalde duur zoals bepaald in de Offerte.

16.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 17. Herroepingsrecht

17.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument die producten (met uitzondering op gepersonaliseerde items of maatwerk) op afstand bij ons bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf, wat producten betreft, de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om ons ervan in kennis te stellen dat hij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven.

17.2 Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

17.3 De Consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot herroeping dat online werd geplaatst op onze website of via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

17.4 De Consument zal het (de) product(en) waarvan hij wenst af te zien in perfecte staat en in zijn (hun) oorspronkelijke verpakking dienen terug te sturen.

17.5 Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten laste van de Consument.

17.6 Wij zullen het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen en goed ontvangen van de producten.

17.7 De Consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, wordt geacht wat dit product betreft afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

17.6 De Consument heeft hij/zij nadat hij/zij de Dienst hebt aangekocht een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen en zijn de wettelijke bepalingen artikel VI.47 en volgende van het WER van toepassing. De Cliënt doet, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat hij/zij enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en de Dienst volledig werd geleverd. Ondernemingen (dus ook eenmanszaken) hebben geen herroepingsrecht.

 

Artikel 18  Opschorting van de overeenkomst

18.1 LM Ceramics behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Cliënt passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken.

 

Artikel 19. Overmacht

19.1 In het uitzonderlijke geval kan LM Ceramics geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van haar wil waardoor zij haar diensten geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip zal kunnen leveren. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. zal eenzijdig bepalen Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

 

Artikel 20. Geheimhouding

20.1 Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal zonder onze toestemming aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze of de Offerte.

20.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

 

Artikel 21. Intellectuele eigendom

21.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van LM Ceramics en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in eigen professionele praktijk (zonder dit te commercialiseren).

21.2 Onze producten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbende liggen. Zo is het niet toegelaten de ontwerpen van onze producten te kopiëren of te reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 22. Aansprakelijkheid – Diensten

22.1 LM Ceramics kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

22.2 De Overeenkomst bevat voor ons steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.

22.3 Wij behouden ons het recht om beroep te doen op derde partijen of andere dienstverleners indien wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is.

22.4 Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.

22.5 Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld indien wij onze Diensten niet kunnen leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

22.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt.

22.7 Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximum bedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst zoals opgenomen in de Offerte.

 

Artikel 23. Aansprakelijkheid producten

23.1 De Cliënt erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe wij gehouden zijn uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk kan worden gehouden, met uitzondering van bedrog en grove fout. In de hypothese waarin de Cliënt het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van ons aantoont, is de schade waarop de Cliënt aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan ons wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de Cliënt betaald werd in uitvoering van de bestelling.

23.2 De Cliënt erkent eveneens dat wij niet aansprakelijk zijn voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde producten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz.

23.3 Wij zijn niet verantwoordelijk indien door de Cliënt verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de Cliënt.

23.4 Tenslotte komt het de Cliënt toe zich te informeren met betrekking tot de eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden geheven. LM Ceramics kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden indien de klant wordt geconfronteerd met gelijk welke beperking of met de betaling van bijkomende heffingen ingevolge het door zijn land met betrekking tot deze materie gevoerde beleid.

23.5  Indien de Cliënt aan ons een bepaald procedé oplegt of materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, of een vooraf bepaald type of origine, dit ondanks het voorbehoud dat schriftelijk en gemotiveerd door ons werd gemaakt, dan zijn wij ontheven van iedere aansprakelijkheid betrekking hebbende op de gebreken van het product die hun oorzaak vinden in de keuze van het voormeld procedé of de voormelde materialen.

 

Artikel 24. Vrijwaring

24.1 Jij als Cliënt vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.

 

Artikel 25.  Gegevensbeschermingsbeleid

25.1 LM Ceramics is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

25.2 Voor meer informatie verwijst LM Ceramics naar haar Privacyverklaring op https://www.lmceramics.be die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 26. Volledigheid en nietigheid

26.1 Deze algemene voorwaarden vormen samen met de Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en LM Ceramics en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

26.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangeng door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 27. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

27.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

 

Artikel 28. Klachten

28.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door LM Ceramics en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan LM Ceramics Het uiten van een klacht de Cliënt ontslaat hem op zichzelf niet van zijn/haar betalingsverplichting.

 

Artikel 29. Vragen en opmerkingen

29.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van LM Ceramics, kan deze steeds contact opnemen op het volgend e-mailadres info@lmceramics.be. LM Ceramics hecht veel belang aan een goede verstandhouding met haar Cliënten en stelt het op prijs dat de Cliënt eventuele op- of aanmerkingen onmiddellijk overmaakt. LM Ceramics hoopt dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid hebben verschaft omtrent haar dienstverlening.

 

Versie 14 november 2022