Gratis verzending binnen België vanaf €125

Gratis verzending vanaf €125

Algemene voorwaarden

LM CERAMICS
Lisa-­Marie Schodts
Koestraat 30A
3460 Assent
info@lmceramics.be
BTW-­nummer: BE0736776861

 Laatste versie: 01/10/2021

TOEPASSING

Dit  zijn  de  voorwaarden  waarmee  je  akkoord  gaat  bij  een  aankoop  op  de  website  van  LM  CERAMICS. Ze zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst  op  afstand  en  bestellingen  tussen  ondernemer  en  consument  (ieder  natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinde, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). Onze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen  steeds  geraadpleegd  worden  door  de  consument  voordat  er  een  overeenkomst  wordt gesloten. We raden aan de algemene voorwaarden steeds te raadplegen, eventueel af te  drukken,  vooraleer  u  een  bestelling  plaatst  aangezien  het  plaatsen  van  een  bestelling  geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze voorwaarden. Als naast deze algemene voorwaarden  ook  bijkomende  bijzondere  voorwaarden  van  toepassing  zijn,  geldt  bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.

 

Aanbod

LM CERAMICS is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit steeds uitdruikelijk in ons aanbod. Het aanbod bevat steeds een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De product- of dienstomschrijving is steeds voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Vergissen is echter menselijk. Hierdoor zijn we niet verplicht om alsnog te leveren of voldoen aan uw vraag.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verboden zijn zoals: de prijs  (incl. BTW), de eventuele kosten van verzending, etc.

 

Productfoto’s en specificaties

Alle afbeeldingen en productfoto’s bieden een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Alle productfoto’s zijn illustratief bedoeld en voldoende gedetailleerd weergegeven. Alle informatie, specificaties en gegevens over de producten zijn steeds indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren en afmetingen kunnen (licht) afwijken van de productfoto’s omdat het handgemaakte producten betreft. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en afmetingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Prijzen

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst (zie rubriek verzending).

Alle prijzen zijn per stuk of per set, tenzij anders aangegeven. Dit staat steeds duidelijk vermeld bij de productomschrijving/informatie.

LM CERAMICS houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren, indien nodig (materiaal afhankelijk van schommelingen op de markt). Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Bestelling en betaling

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als we toch merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod, het voldoen aan de daarbij gestelde verkoopsvoorwaarden en zodra we voor je betalingstransactie met krediet-­ of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben binnen de 7 werkdagen. Jouw bestelling wordt steeds bevestigd via mail. Controleer ook uw ongewenste email, of neem contact met ons op indien u geen emails over uw bestelling heeft ontvangen.

De betaalopties kunnen variëren en worden niet vastgelegd in deze voorwaarden. Alle betalingen verlopen via een officiële Payment Gateway Provider, nl. Mollie. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-­levering van de bestelling. Bestelling zonder geldige betaling binnen de vooropgestelde termijn worden niet aanvaard of verwerkt.

 

Verzending

Tijdens het plaatsen van je bestelling (zie rubriek bestelling) kan je naast een overzicht van je bestelling en totaalbedrag, een verzendoptie selecteren. Je kan een keuze maken tussen twee opties.

• Afhalen: de bestellingen kunnen steeds opgehaald worden. Indien je deze optie selecteert vervallen de eventuele verzendingskosten. De afhaalmomenten variëren en worden niet vastgelegd in deze voorwaarden en zijn enkel mogelijk na afspraak. Indien deze optie wordt geselecteerd, ontvangt de consument na het plaatsen van de bestelling via mail de afhaalmogelijkheden voor die periode en dit binnen de drie dagen na het plaatsen van de bestelling. De ondernemer en consument komen een afhaalmoment overeen. Afhaaltermijn vervalt binnen dertig dagen tenzij anders overeengekomen.

• Verzenden: Verzending enkel mogelijk binnen België en Nederland
De consument bezorgt tijdens het plaatsen van de bestelling ons de nodige gegevens hiervoor. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de consument. Woont u in het buitenland en wil u items van LM CERAMICS in huis? Gelieve ons hiervan via mail op de hoogte te brengen en dan bekijken we samen de mogelijkheden.

De pakketten worden verzonden via B-­post of DPD. Je verzending bevat steeds een traceercode om je aflevering te volgen. Indien gewenst kan de consument via mail zijn of haar traceercode van de bestelling opvragen om zelf het pakket te kunnen volgen. Zodra het pakket afgeleverd werd door LM CERAMICS op een erkend punt, is het pakket in handen van B-­post of DPD. Vastgelegde levertermijn van B-­post voor leveringen in België: standaard de volgende werkdag of op zaterdag. Indien er zich onregelmatigheden (staking, drukte, verlies, etc.) voordoen bij B-­post of DPD kan deze levertermijn oplopen. Wij zijn niet aansprakelijk hiervoor. Ook niet bij beschadiging of diefstal tijdens de verzending. Indien er zich een probleem voordoet, dan neemt de consument zelf contact op met B-­post of DPD. Breng ook LM CERAMICS steeds op de hoogte bij beschadiging of diefstal en we volgen dit samen op.

 

Leveringstermijn

We trachten steeds een zo snel mogelijke levering te verzekeren. De levertermijnen opgenomen in de voorwaarden en gecommuniceerd zijn slechts indicatief en LM CERAMICS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om. De ondernemer zal steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

We leveren uitsluitend in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
In geval van niet-­‐levering van de goederen (door een fout in onze stocktelling, of niet op voorraad zijn van onderdelen/materiaal) worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders op voorhand overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient LM CERAMICS de koper hiervan tijdig te verwittigen (voor het verstrijken van de voorziene levertermijn) en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Indien u uw bestelling met een snellere termijn wil laten verzenden/leveren, neem dan het afronden van uw bestelling eerst contact met ons op via mail. We bekijken dan samen wat we voor u kunnen doen en welke de eventuele kosten hiervan zijn.

 

Overmacht

In geval van overmacht is LM CERAMICS niet aansprakelijk en zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. In geen geval is LM CERAMICS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, vertragingen of wanprestaties door partners of leveranciers, bedrijfsstoringen, brand, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-­mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers, ziekte, etc.

 

Herroepingsrecht en retour

Aangezien alle producten en goederen voldoende gedetailleerd weergegeven en omschreven worden, vragen wij de consument zijn of haar aankoop eerst goed in overweging te nemen. De producten zijn namelijk erg kwetsbaar voor transport.
In het kader van de verkoop op afstand heb je het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, zonder opgeven van een motivatie en dit binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering of de ontvangst van de levering door de consument.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. De goederen mogen niet gebruikt worden en nadien teruggestuurd worden. Dit is een reden waardoor de ondernemer het herroepingsrecht van de consument mag weigeren.

Indien de consument wenst gebruik te maken van zijn of haar herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen de 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Het correct ingevuld document dient de consument binnen de termijn van 14 dagen te bezorgen via mail aan LM CERAMICS.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen de 14 dagen retour te sturen. Alle mogelijke kosten voor het retour zenden van de bestelling zijn voor de rekening van de consument. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de genoemde termijn van 14 dagen niet kenbaar gemaakt heeft gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggestuurd en dit kenbaar heeft gemaakt, is de koop een feit.

• Kosten in geval van herroeping: Indien de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten en risico (beschadiging, diefstal, etc.) van verzending voor zijn rekening. Bij het terugzenden van producten moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat er sluitend bewijs van complete terugzending voorgelegd kan worden door de consument en dat het product in oorspronkelijke staat reeds terug ontvangen is door de ondernemer. De terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument en ondernemer een andere betaalmethode overeenkomen. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijke voor eventuele waardevermindering van het product.

• Uitsluiting herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op cadeaubonnen, maatwerk, gepersonaliseerde items of rechtstreekse bestellingen. Daarnaast kan de ondernemer het herroepingsrecht van de consument wel uitsluiten of weigeren voor producten: die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, alsmede maatwerk en bij het vermoeden dat de artikelen reeds gebruikt werden of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de ondernemer of de leverancier van het artikel.

 

Conformiteit en garantie

LM CERAMICS garandeert dat de goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificatie van het product, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Eventuele gebreken dienen binnen de week na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in ongebruikte staat verkerend.

De garanatietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De garantie geldt niet of vervalt indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken, de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anders gebruikt dan de vooropgestelde gebruiksvoorschriften, de geleverde producten onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer, de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbende liggen. Het is daarom verboden gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen hierop. Zo is het niet toegelaten tekeningen, namen, teksten, etc. te kopiëren of te reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Klantenservice en geschillen

LM CERAMICS hoopt natuurlijk steeds dat alle klanten 100% tevreden zijn. Indien je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons hiervoor steeds contacteren via info@lmceramics.be. De klacht wordt zo spoedig mogelijk en binnen redelijke tijd behandeld. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

 

Workshops

De deelnemers zijn ouder dan 18 jaar.
Een inschrijving is pas definitief en compleet na een volledige vooruitbetaling en een correcte ontvangst hiervan.
De workshops gaan slechts door wanneer het minimumaantal inschrijvingen bereikt is.
De workshops zijn steeds onderworpen aan de dan geldende corona maatregelen. Wanneer de activiteiten niet kunnen doorgaan door omstandigheden bij LM CERAMICS (of corona), zullen de (resterende) lessen/activiteiten verschoven worden naar een ander moment.
Elke deelnemer wordt na de workshop op de hoogte gesteld door LM CERAMICS wanneer zijn of haar items afgewerkt zijn. Nadien worden de afgewerkte stukken binnen een termijn van 1 maand gratis opgehaald. Verzenden is mogelijk mits toeslag verzendkosten.

Annulatievoorwaarden klant: Ben je zelf verhinderd en kan je niet deelnemen, kan je je inschrijving annuleren tot 3 weken voor de start van de workshop. Jouw inschrijvingsgeld krijg je terugbetaald, verminderd met €25,00 administratiekosten. Bij annulaties na bovenstaande termijn kan jouw inschrijvingsgeld enkel en alleen worden terugbetaald, verminderd met €35,00 administratiekosten, als iemand op de wachtlijst jouw plaats kan innemen of je zelf een plaatsvervanger aanbrengt. In geval van dit laatste breng je zo snel mogelijk en ten laatste minstens 3 werkdagen voor de start van de workshop LM CERAMICS hiervan op de hoogte via mail naar info@lmceramics.be

LM CERAMICS draagt de grootste zorg voor jouw creaties maar in een atelier kan steeds iets misgaan. Daarom kan LM CERAMICS niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel kleurverschil, beschadiging, breuk (voor of tijdens bakken), verlies of diefstal van een werk. Daarnaast is LM CERAMICS ook niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke spullen voor, tijdens of na de workshops.

Elke deelnemer ruimt zijn of haar plek op na de workshop en laat het materiaal/tools achter in de staat bij de start van de workshop. Zo niet, ben je hier zelf verantwoordelijk voor en kan dit alsnog in rekening worden gebracht.

 

Traject

De deelnemers zijn ouder dan 18 jaar.
Een inschrijving is pas definitief en compleet na een volledige vooruitbetaling en een correcte ontvangst hiervan. De cursus of lessen zijn steeds onderworpen aan de dan geldende corona maatregelen. Wanneer de activiteiten niet kunnen doorgaan door omstandigheden (bij LM CERAMICS of corona), zullen de (resterende) lessen/activiteiten verschoven worden naar een ander moment waarop het atelier opnieuw kan openen.
De deelnemer wordt op de hoogte gesteld zodra zijn of haar persoonlijke stuks afgewerkt zijn en klaarstaan voor afhaling. Deze worden verrekend bij afhaling (gratis) of op voorhand afgerekend en nadien verzonden (excl. verzendkosten).

Annulatievoorwaarden klant: Ben je zelf verhinderd en kan je niet deelnemen, kan je je inschrijving annuleren tot 3 weken voor de start van de cursus. Jouw inschrijvingsgeld krijg je terugbetaald, verminderd met €35,00 administratiekosten. Bij annulaties na bovenstaande termijn wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

LM CERAMICS draagt de grootste zorg voor jouw creaties maar in een atelier kan steeds iets misgaan. Daarom kan LM CERAMICS niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel kleurverschil, beschadiging, breuk (voor of tijdens bakken), verlies of diefstal van een werk. Daarnaast is LM CERAMICS ook niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke spullen.

Je gaat op een respectvolle en correcte manier om met het materiaal in het atelier. Je laat het materiaal/tools achter in de staat bij de start van de curus. Zo niet, ben je hier zelf verantwoordelijk voor en kan dit alsnog in rekening worden gebracht.